+

Vásárlási tudnivalók

Vásárlási tudnivalók


Vásárlás / garancia


1. A vásárlás menete


Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet. A
kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni. Amennyiben a terméknek több változata is
megjelenik a terméklapon, úgy rádió gombok segítségével tudja kiválasztani az Önnek legmegfelelőbbet.
A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosításoldalon változtathatja.
Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve
adhatja le rendelését. A pénztár használatához be kell jelentkeznie, illetve ha még nem vásárolt ebben az
áruházban, akkor regisztrálnia kell magát, ahol a vásárlás lebonyolításához szükséges adatokat kell megadnia. A
termék(ek) megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap.
Megrendelését bejelentkezés után figyelemmel kísérheti a Korábbi rendelések oldalon.
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon
található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék
gyártójának weboldalára. A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék
megjelenésétől eltérhetnek.
Szállítási kifogás vagy hibásan leadott rendelés esetén kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot
munkatársainkkal.


2. Elállási/felmondási jog


Ön a megrendelt termék(ek) átvételétől számított 14 napon belül, illetve a szerződés megkötésének napja és a
termék(ek) átvétele közötti időszakban jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon
belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap
elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát
köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a webáruház postacímére. Az
ehhez szükséges nyilatkozatot megtalálja a rendelés leadása után kiküldött rendelés visszaigazoló levelünkben is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
elállási/felmondási nyilatkozatát.
Amennyiben Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül
vissza kell juttatnia az elállás tárgyát képező terméket vagy termékeket. Ebben az esetben haladéktalanul, de
legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket,
amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési
mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig
visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a
korábbi időpontot kell figyelembe venni. Webáruházunk követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés
megtérítését.
Nem illeti meg az elállási jog a szállásnyújtásra (hotelszoba foglalás), fuvarozásra (pl. repülőjegy-foglalás,
személyszállítás szolgáltatás), gépjármű-kölcsönzésre, étkeztetési (pizza rendelés) vagy szabadidős
szolgáltatások (koncertjegy, belépőjegy megrendelés) igénybevételére irányuló online szerződéseknél, ha a felek a
teljesítésre vonatkozóan előre meghatározott időpontot vagy határidőt kötöttek ki.
Szintén nem élhet elállási jogával gyorsan romlandó termékek (például nem tartós élelmiszerek, vágott virág) és a
csomagolás felbontása után higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható termékek (például
használt fogkefe, golyósdezodor, fehérnemű, masszázsolaj, szexuális segédeszköz, kozmetikumok, étrend
kiegészítők) esetén sem állhat el a szerződéstől. A higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem
szolgáltatható termékeket is visszaküldheti, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontotta fel, vagyis
a terméket még nem vette használatba.


3. Kellékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
- a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
- a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a
hibát
- a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított
kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől
számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.

 

4. Termékszavatosság


Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 3. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy
pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A
termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.


5. Jótállás


Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a webáruház jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,
illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként
viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3. és a 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.


6. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja


Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött
szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nem utal magatartási
kódexre.
Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak
áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.
A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény
megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével
és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a
visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.


7. Felelősségkorlátozás


A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak
ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással
kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a
számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel
minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.


8. Adatvédelem, sütik


Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés
lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az
információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
Adatainak rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk.
A webáruház a vásárló böngészőjében a használat során úgynevezett sütit (cookie) helyez el. Az így létrehozott kis
adatcsomag semmilyen információt nem tartalmaz a vásárló személyére vagy számítógépe (táblagépe,
okostelefonja stb.) jellemzőire vagy helyére vonatkozóan, kizárólag az áruház technikai működésében játszik
szerepet.


9. Adatbeviteli hibák kijavítása

 

Adatbeviteli hibák javítására Önnek a rendelés bármely szakaszában van lehetősége a megrendelőlap
véglegesítéséig (ezt követően az áruház bármely elérhetőségén jelezheti ez irányú igényét). Webáruházunkban
lehetősége van az adatbeviteli hibák kijavítására a saját fiókban (Adatmódosítás) vagy a megrendelési felületen (pl.
termék törlésére a kosárból). Adatbeviteli hibák lehetnek például egy rosszul kiválasztott termék, méret,
mennyiség, esetleg a rendelési adatok elírása (pl. szállítási cím).


10. Egyéb jogszabályok, szervezetek


A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
tájékozódhat.
Ha panasszal kíván élni a vásárolt termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatban, az Online vitarendezési
platformon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését.
További vitarendezési platformot jelentenek a békéltető testületek. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a
fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita
rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás
kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A
webáruház köteles együttműködni, amennyiben békéltető testületi eljárás indul ellene. Panaszával elsősorban az
Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethezfordulhat, de kérelme alapján illetékes a
szerződés teljesítésének helye vagy a vitában érintett vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület is.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium honlapjára.

 

Kapcsolat

  • 1161 Budapest Pálya utca 139 1 / 1
  • 06 20 354 77 33
  • davidfafaragas@gmail.com

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.